·       SZÁZHALOMBATTAI SZIVÁRVÁNY ÓVODA     ·       OM:032789     ·       2440 SZÁZHALOMBATTA, LISZT F. STNY. 12.     ·       23/355-524     ·         ·    


Sokszínű pedagógia

Projektpedagógia
 
Intézményünkben a külső világ tevékeny megismerése projekt módszer alkalmazásával történik, elsősorban nagycsoportosaink számára. Ez nem jelenti azt, hogy a kisebbek ebből nem vehetik ki a részüket, hiszen a szociális tanulásra és a komplexitásra támaszkodva ők is részesei lehetnek a változatos tevékenységeknek. Több éves tapasztalataink alapján elmondhatjuk, hogy a projekt pedagógia fantasztikus hatással van a gyerekek személyiségének sokoldalú fejlődésére.

Mit is jelent a projekt pedagógia?
- A projekt módszer olyan tanulási egység, amely az egészből indul ki, és ehhez rendeli a részleteket.
- Arra készteti a gyerekeket, hogy összegezzék ismereteiket az adott témával kapcsolatban
- A gyermekeket az önálló és a csoportokban történő feldolgozásra serkenti.
A projektmunka célja:
- A cselekvő aktivitás kialakítása, valós problémahelyzetek megoldása, saját döntés lehetőségeinek biztosítása a gyermekek számára, problémamegoldó gondolkodás fejlesztése.
- Differenciálás az egész tevékenységrendszeren keresztül, a gyermekek ismereteire, igényeire támaszkodva

A projekt módszer jellemzői:
- fokozza a gyerekek motivációját
- élénkíti a fantáziát és a munkakedvet, fejleszti a kreativitást
- segíti a problémamegoldó cselekvést
- erősíti az önbizalmat, fejleszti a kommunikációs készséget
- segíti a felfedező tanulást
- új módszerekkel ismerteti meg a gyerekeket
- megtanítja a team-munkában való tevékenykedést
- kapcsolatot teremt a külvilággal
- átalakítja a gyermek és pedagógus kapcsolatát

A projekt munka menete:
- tervet készítünk (a gyerekekkel közösen) az adott téma feldolgozására
- gyűjtőmunkát végzünk
- élményszerző sétát szervezünk
- produktumokat hozunk létre, melyeket kiállítunk.
 
 
 
Élménypedagógia
 
Az élménypedagógia egy mindenhová beilleszthető játék, aktív cselekvés általi megtapasztalás, tanulás. Fejleszti a szociális kompetenciákat, és a személyes készségek fejlesztését tűzi ki célul, mint, képzelet, gondolkodás, együttműködés, bizalom, önismeret, önértékelés, egyéni felelősségvállalást, kommunikáció, beszédkedv, türelem, tolerancia, empátia, test séma, mozgás, kooperáció.
A tevékenységközpontú tapasztalati tanulás élményszerű és alkalmas a célszerű ismeretek átadására, rendszerezésére, elmélyítésére. Jellemzői: problémamegoldás, kihívás együttműködés, kreativitás, játékosság, önértékelés, bizalom, saját élmények, tapasztalati tanulás.
A játékok mély személyiségfejlesztő hatással rendelkeznek, a résztvevők fizikai és érzelmi világát is megérintik. Új tapasztalatokkal gazdagítják a résztvevőket. Növelik a magabiztosságot es az önértékelést. Megfelelő teret nyújtanak a szociális kapcsolatok fejlesztésére. Bizalmat keltenek, kitartásra és felelősségre tanítanak. Támogatják a kommunikációt es az együttműködést. A gyermekek közvetlenül megtapasztalják környezetüket és ismereteket szereznek róla.
 
 
 
Robotika
 
Rohamosan fejlődik a modern technológia, melyet alkalmazva, ismerve, lépést kell tudni tartani a felgyorsult fejlődéssel. Ehhez alapvetően szükségesek a digitális kompetenciák, a széleskörű, hatalmas mennyiségű információ közötti lényeglátás képessége, önállóság, magabiztosság, tudatosság, problémamegoldó, logikus gondolkodásmód. Mindezt segíti elő a robotika, a kódolás.
 
A robotika, kódolás komplex tevékenység, az összes óvodai műveltségterületben jól használható, bármilyen fejlesztés megvalósítható általa.
 
Számtalan fejlesztő hatása van: emocionális, kognitív, szociális, kommunikációs területeken egyszerre formálja a gyermekek képességeit. Amellett, hogy a téri irányokat elsajátítják általa, saját testképük is fejlődik, megtanulnak együttműködni, vagyis elsajátíthatják a kooperatív tanulás alapjait. Alkalmat ad a differenciálásra, integrációra, mert a feladatokat, a segítségadás mértékét, értékelést jól tudjuk a gyermekek egyéni képességszintjéhez, fejlettségéhez igazítani. Esélyegyenlőséget teremt, hiszen az SNI-s, BTMN-es gyermekek ugyanúgy tudnak játszani vele. Mindig motiválja a gyerekeket, az egész tanulást játékként élik meg. Alapja: a saját élményű tanulás és a digitális kompetencia fejlesztése.
 
Előnye, hogy a gyermek szabadon tévedhet, az adott probléma megoldása közben: mindig van lehetősége a javításra, csak fel kell tudnia ismerni, hol van a hiba. Éppen ezért a reális önismeret megalapozására is lehetőséget adnak a padlórobotok, mivel olyan megküzdési és problémamegoldó gondolkodásmódot aktivizálnak, amely a hétköznapi élethez elengedhetetlen.
 
Kiemelten fontos a korai tanulás, hiszen azokat a képességeket, melyeket óvodás korban megalapozunk, az iskola a leghatékonyabban tudja tovább fejleszteni.
 
 
 
Ovi-zsaru program az óvodában
 
Az "Ovi-zsaru" Program egy, az óvodások számára szakmailag összeállított program, melynek fókuszában a biztonságra nevelés és az áldozattá válás elkerülése áll.

Óvodás korban optimális esetben nem kerülnek kapcsolatba a bűnözéssel (bűnelkövetőként) a gyermekek, viszont áldozattá válásuk esélye nagy. Nem csak a balesetek és bűncselekmények révén, hanem a lakókörnyezetükben előforduló esetek miatt is. A korai gyermekkorban a megelőzés és figyelemfelhívás rendkívül fontos.

Az óvodai nevelésben a különböző balesetvédelmi foglalkozások, figyelemfelhívások, a biztonságos közlekedésre nevelés eddig is jelen volt/van, noha többnyire ezek a tevékenységek során adódó helyzetekben valósultak meg, kevésbé tervezett módon.
Az "Ovi-zsaru" Program egy sokkal célratörőbb, átfogóbb nevelési program, mint amit az óvodában a hétköznapok során alkalmazunk.

A program megvalósításában az Érdi Rendőrkapitányság munkatársai is közreműködnek, ami nagy élmény a gyermekek számára (rendőrruhában- attitűdformálás az uniformissal kapcsolatban, rendőrautók, motorok élmények átélése során).

A program több témát ölel fel, melyet a gyermekek kori sajátosságainak figyelembe vételével játékosan dolgozunk fel.

A program témakörei pl.:
- "Ismerkedési szabályok"
- "Szabályok betartásának fontossága"
- "Ismeretlen –idegen - személytől ne fogadj el semmit!"
- "Egyedül tartózkodás szabályai, biztonságban otthon"
- "Biztonságos közlekedés"
- "Állatokkal való óvatos ismerkedés szabályait"
- "Erőszakmentesség szabályai az óvodában"
 
 
 
Beszédhang hallás fejlesztés
 
2009. novemberében Békéscsabán részt vettünk egy szakmai továbbképzésen ahol megismerkedtünk a Differ-programcsomag elemeként Fazekasné Fenyvesi Margit beszédhanghallás fejlesztő kísérleti módszerével.  A módszert nagyon jónak láttuk így mi is bekapcsolódtunk ebbe a kísérleti folyamatba.

A beszédhang hallás fejlesztése nagyon fontos óvodás korban. A fonémahallásnak nagy szerepe van a beszéd észlelésben és értésben. Iskolás korban pedig az olvasásban, helyesírásban.

Első lépés a hangképzet kialakítása. Óvodáskorban a beszédhang önállóan nem létezik, így előkészítés nélkül nem tudnak megoldani hangzódifferenciálási feladatokat. Először tisztába kell lenniük a hangokkal.

Vizuális akusztikus és motoros segítséget kapnak a hangok megismeréséhez. Valamennyi hang önálló hangoztatásának eszközei a hangutánzó játékok.
Ezzel a módszerrel játékosan, élményszerűen tudjuk a gyermekeket fejleszteni. Nagyon szeretik a játékokat. Iskolai visszajelzést is kaptunk, hogy könnyebben tanultak olvasni gyermekeink, ami nekünk nagy megerősítés.
 
 
 
Mozgáskotta
 
A mozgáskotta módszer nem csupán a mozgások térbeli és időbeli szerkezetére, a teljesítményre koncentrál.

A mozgásos tevékenységet végző személyiség komplex fejlesztése ugyanolyan hangsúllyal bír, mint maga a konkrét mozgásteljesítmény. A módszer gyakorlatában az érzelmek, az ismeretek, a figyelem, a gondolkodás, az emlékezet, mint a mozgásos tevékenység pszichológiai alapjai legalább akkora jelentőséggel bírnak, mint maga a kivitel.

A módszer során a bonyolult szabályozási mechanizmusokat feltételező mozgásokat, mind személyiségszintű szabályozást, mind tényleges mozgásszerkezetet illetően elemeire bontja.

A mozgásszerkezet térbeli és időbeli jegyeit a gyermeki fantáziához közelálló vizuális szimbólumokkal jelöli.

Mintegy kottaszerűen algoritmikus egymásra építéssel, gyakorlással, játékosan fejleszti a gyermekek figyelmét, önfegyelmét, emlékezetét, ismereteket szereznek testükről, téri tájékozódásuk fejlődik, szociális magatartásuk erősödik.

A módszer lényegét a mozgáskotta eszközkészlettel történő gyakorlatok jelentik.
 
 
 
Egyéb tevékenységek
Ovifoci - Vezeti: Károlyi Csaba
Ovi kosár - Vezeti: Katona Bianka
Ovi-Roki - Vezeti: B-Cool Dance oktatója
Úszás - Vezeti: Kovács Barna
Református hittan - Vezeti: Sárosi Mária református lelkész
Katolikus hittan - Vezeti: Gyarmati Mónika hitoktató

ELÉRHETŐSÉGEINK

Cím: 2440 Százhalombatta, Liszt Ferenc stny. 12.

Tel: 06-23/355-524

E-mail: szivarvany@battanet.hu

OM azonosító: 032789

Óvodaigazgató: Jagicza Zsuzsanna - 06-20/350-6114

Óvodaigazgató-helyettes: Némethné Tuba Brigitta

         

KAPCSOLAT