·       SZÁZHALOMBATTAI SZIVÁRVÁNY ÓVODA     ·       OM:032789     ·       2440 SZÁZHALOMBATTA, LISZT F. STNY. 12.     ·       23/355-524     ·         ·    


Bemutatkozás

Általános adatok
Neve: Százhalombattai Szivárvány Óvoda
Címe: 2440 Százhalombatta, Liszt Ferenc stny. 12.
Tel/fax számai: 06-23-355-524
E-mail címe: szivarvany@battanet.hu
OM azonosító: 032789
 
Alapfeladata:
•    Óvodai nevelés,
•    Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése,
•    Óvodai intézményi étkeztetés,
•    Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása,
•    Esélyegyenlőség elősegítését célzó általános, komplex tevékenységek és programok.
 
Alapító: Városi Tanács VB Százhalombatta
Fenntartó szerve: Százhalombatta Város Önkormányzata Képviselő-testülete
Alapítás éve: 1978
Maximális befogadóképesség: 168 fő
Óvodai csoport száma: 6
Engedélyezett közalkalmazotti létszám: 31 fő
Engedélyezett pedagógus létszám: 16 fő
•    Óvodavezető: 1 fő
•    Óvodapedagógus: 12 fő
•    Gyógypedagógus: 2 fő (félállásban)
•    Pszichológus: 1 fő
Egyéb alkalmazotti létszám: 15 fő
 
Óvodánk Százhalombattán a lakótelep déli részén helyezkedik el. 1978 óta fogadja a városlakók gyermekeit, készítik fel a dolgozóink az iskolakezdésre neveltjeiket, bontakoztatják ki személyiségüket. Óvodánk neve Szivárvány, mely jelzi sokszínűségét küllemében, pedagógiájában, törekvéseiben.

Nagy udvara, tere szolgálja a sokszínű nevelést,  az erkölcsi érzék erősítését, a biztonság meglétét. A jó családmodellhez hasonlítva vegyes életkorú csoportokat alakítottunk ki.
Óvodánk átlagon felül felszerelt. Hat csoportszobánk van, minden csoportban galériával sikerült bővíteni a játszóhelyeket, mely lehetőséget ad a differenciált fejlesztésre is. A csoportszobákon kívül 2 fejlesztő szoba is segíti az óvónők munkáját.  2002-ben óvodánk kibővült: tornaterem, szertár, elkülönítő szoba, orvosi szoba épült.
 
Az udvar területe hasonlít egy hatalmas parkhoz, árnyas fáival, virágoskertjeivel biztosítja az óvodások mozgásigényének kielégítését és testi fejlődését. Teljes talajcsere történt, a játszóterületet fűvel és gumitéglával borítottuk, így kevesebb a sár és a porártalom. Az udvar és a játékok a természet közelségének a magyar fafaragó népművészet hagyományaihoz alkalmazkodik. A kapu formájával igyekszik az óvoda nevére asszociálni. Játszóterek, játszódombok adnak lehetőséget arra, hogy a gyermek tevékenységet választhasson, ne udvarrészt. Tervezzük az udvaron történő tanulási folyamatot, de elsődleges cél: a mozgásigény, a szabadjáték lehetőségének megteremtése.
 
 
Küldetésnyilatkozatunk
 
Nyitott kapujú, tárt szívű óvodát szeretnénk, olyan "fészket", ahol a gyermeket szeretet, biztonság veszi körül, ahol játszhat, énekelhet, örülhet, ahol BOLDOG.

Fontosnak tartjuk, hogy az óvodánkban elkötelezett, felkészült, gyermekszerető pedagógusok önfeledt, kiegyensúlyozott gyermekkort biztosítsanak óvodásainknak.

Építünk a hazai óvodai neveléstörténet hagyományaira, értékeire, nemzeti sajátosságaira, a pedagógiai és pszichológiai kutatások eredményeire, a nevelésügy nemzetközileg elismert gyakorlatára.

Vállaljuk, hogy tudásunknak megfelelően felelősségteljesen fejlesztjük a 3 - 7-(8) éves korú gyermekeket, felelősséggel tartozunk a harmonikus gyermekkor megteremtéséért, ahol a gyermekek esélyei egyenlők és iskolaéretten megkezdhetik tanulmányaikat.
Tevékenységünket szolgálatnak tekintjük, elhivatottak vagyunk a gyermekek egyéni, differenciált fejlődéséért, fejlesztéséért.

Hisszük, hogy a feltétel nélküli szeretet a gyermeknevelés vezércsillaga.
Partnereink érdekében olyan módon kívánjuk vállalásainkat teljesíteni, hogy azok megfeleljenek az állandóan változó igényeiknek.

Kiválóan akkreditált tehetségpontként a gyermekeket a legjobb adottságaik, pozitívumaik szerint gondozzuk, és fejlesztésüket erősségeikre alapozzuk. A bátorító nevelésben hiszünk.

Felelősek vagyunk azért, hogy a mi óvodásaink olyan erkölcsi és esztétikai érzékkel rendelkezzenek, amely biztos alapot jelent a további életükben.

Biztosítjuk a gyermekeknek a szeretetteljes légkört, elegendő időt és helyet a nyugodt játékukhoz.
 
 
Gyermekképünk
 
Olyan gyermekeket szeretnénk nevelni, akik önállóak belső szükségleteik kielégítésében és tudnak alkalmazkodni a külső elvárásokhoz, nyitottak, fogékonyak és képesek az önérvényesítésre.

Minden gyermek egyediségéből indulunk ki, egyénre szabott, differenciált fejlesztést alkalmazunk.

 A gyermek fejlődő személyiség, fejlődését genetikai adottságok, az érés sajátos törvényszerűségei, a spontán és tervszerűen alkalmazott környezeti hatások együttesen határozzák meg. Óvodai nevelésünk gyermekközpontú, befogadó, a gyermeki személyiség kibontakoztatására törekszünk. Biztosítjuk minden gyermek számára az egyenlő hozzáférést, elősegítjük a nemek társadalmi egyenlőségével kapcsolatos előítéletek lebontását. Alapelvünknek tartjuk, hogy a gyermeknek joga van ahhoz, hogy megkapja a neki megfelelő gondoskodást és nevelést. Olyan nyitott és rugalmas rendszerben fejlődhessen, mely igazodik egyéni szükségleteihez, életkori sajátosságaihoz, fejlődési üteméhez.

 Olyan gyerekeket szeretnénk nevelni, akik:
szeretik és megbecsülik a szépet;
megismerik az erkölcsi értékeket;
nyitottak a társas kapcsolatokra;
képesek kitartásra;
megtanulják eltűrni a kudarcot;
beszédükben megjelenik az anyanyelvi kultúra;
alkalmazkodnak közösségükhöz;
szívesen tevékenykednek;
elfogadják egymás különbözőségét.

Nevelőmunkánk alapmozzanata mindezek értelmében a megértés és bátorítás. Valljuk, hogy a gyermeknek fejlődéséhez, hajlamain, tehetségén kívül bátorító támogatásra is szüksége van. Ezen mi azt értjük, hogy saját értékeit ismernie kell, azok gyakorlására pedig bátorítani őt. Autonómiája gyakorlásának, ezzel alakulásának mindez szükséges eleme. Ennek a tudásnak megszerzése nem megy egyedül, a mi támogató segítségünk szükséges hozzá. A mindezek nyomán létrejövő érzés jelenti majd számukra azt a "biztonságot", amire egész életükben szükségük lesz.
 
 
Óvodaképünk
 
Nevelési céljaink és feladataink megvalósítása biztosítja azt, hogy gyermekeink a nap minden órájában szeretetben, biztonságban, esztétikus környezetben éljenek, ahol szabadon mozoghatnak, beszélhetnek, gondolkodhatnak és játszhatnak, így erkölcsi mintájukat cselekvéssel, mesével megerősítve válhatnak igaz emberré.
 
A gyermeki jogokat tiszteletben tartva:
•    elfogadjuk olyannak, amilyennek született;
•    saját ritmusában élhet, fejlődhet;
•    érzelmi biztonságban alakíthatja társas kapcsolatait;
•    személyisége tiszteletben tartásával méltóságban, bizalomban nevelkedhet;
•    örömben alkothat, tevékenykedhet, kommunikálhat;
•    az óvoda szakmai életének alkotó részese;
•    minden kapcsolatának és tevékenységének egyetlen korlátja lehet: a gyermek érdeke!
Talpkövei:
•    családok felé való nyitottság, óvodánk hasonlítson a családhoz;
•    az individum és szocializáció, érzelmi nevelés;
•    az esztétikum: a szépre, jóra, igazra való rácsodálkozás;
•    nemi identitás.
Jövőképünkben megfogalmazódik:
•    a XXI. század felnövekvő generációjáért valamennyien felelősek vagyunk;
•    nem akarunk egyforma gyermekeket nevelni, hiszünk a személyiség tiszteletében, a másság elfogadásában;
•    vigyázunk óvodánk belső harmóniájára.
Arra törekszünk, hogy programunk:
•    legyen mindenki számára érhető;
•    a szülőknek vonzó;
•    az óvoda dolgozóinak elérhető, megvalósítható;
•    a fenntartó számára elfogadható.

ELÉRHETŐSÉGEINK

Cím: 2440 Százhalombatta, Liszt Ferenc stny. 12.

Tel: 06-23/355-524

E-mail: szivarvany@battanet.hu

OM azonosító: 032789

Óvodaigazgató: Jagicza Zsuzsanna - 06-20/350-6114

Óvodaigazgató-helyettes: Némethné Tuba Brigitta

         

KAPCSOLAT