·       SZÁZHALOMBATTAI SZIVÁRVÁNY ÓVODA     ·       OM:032789     ·       2440 SZÁZHALOMBATTA, LISZT F. STNY. 12.     ·       23/355-524     ·         ·    

2023-04-05

Tájékoztató

a Százhalombatta Város Önkormányzata által fenntartott óvodákban a 2023/2024. nevelési évre történő jelentkezésről és beíratásról a 45/2023. (III. 31.) számú PM határozat alapján

A hároméves kortól kötelező óvodai nevelés:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) rendelkezése szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie.

Ez a kötelezettség azon gyermekekre vonatkozik, akik 2020. szeptember 1. előtt születtek és még nem járnak óvodába.

A kötelező óvodai nevelés korai fejlesztésben és gondozásban is teljesíthető. A szülő köteles – a bölcsődei ellátásban részesülő gyermek, továbbá a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól felmentett gyermek kivételével – az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét beíratni a települési önkormányzat vagy a fenntartó által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban.

A köznevelési törvény alapján lehetőség van a két és fél éves gyermek felvételére is abban az esetben, ha minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

Amennyiben a napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, a szülő köteles arról az óvodai beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon beül, azaz legkésőbb 2023. május 26-ig írásban értesíteni a járási hivatalt.

Ez a kötelezettség a szülőt akkor is terheli, ha gyermeke már óvodai jogviszonyban áll és óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti. Ez esetben a szülő előzetesen köteles értesíteni az óvodavezetőt.
Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el. A szabálysértés pénzbírsággal is büntethető, melynek mértéke százötvenezer forintig terjedhet.

A törvény értelmében a kötelező óvodai részvétel alól, a család kérelmére, a gyermek jogos érdekét és családvédelmi szempontokat szem előtt tartva a járási hivatal felmentheti az óvodaköteles gyermeket az óvodai foglalkozáson való részvétel alól annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti. Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, csak az óvodavezető vagy a védőnő rendelhető ki. A kérelmet tárgyév április 15. napjáig kell benyújtani a járási hivatalhoz.

Az óvodába történő jelentkezés, a felvételről szóló döntés, beiratkozás

A köznevelési törvény szerint az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodába a gyermek harmadik életévének betöltése után vehető fel. A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos.

Az óvodai jelentkezéshez JELENTKEZÉSI LAP kitöltése szükséges, melyet a Polgármesteri Hivatalban, illetve bármelyik önkormányzati fenntartású óvodában és a bölcsődében be lehet szerezni, vagy letölthető a www.battanet.hu, valamint az óvodák és a bölcsőde honlapjáról. A kitöltött jelentkezési lapot az 1. helyen megjelölt óvodába kell benyújtani elektronikus úton 2023. április 21-ig.

A szülők szabad intézményválasztási jogukat óvodák esetében is gyakorolhatják. A jelentkezési lapon a szülő 2 óvodát jelölhet meg 4 önkormányzati fenntartású óvoda közül, amely lehet nem körzetes is. A két megjelölt óvoda egyben a jelentkezési szándék sorrendjét is tükrözi. A jelentkezésnél fontos feltüntetni, hogy a választott óvoda körzetes vagy nem körzetes intézmény.

Az önkormányzati fenntartású óvodák körzetjegyzéke megtekinthető bármelyik óvodában és a bölcsődében, illetve a www.battanet.hu, valamint az óvodák és a bölcsőde honlapján.
A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében életvitelszerűen lakik.

A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt legkésőbb 2023. május 3-ig. Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik (kötelező felvételt biztosító óvoda).
Az óvoda vezetője a felvétel tárgyában az óvodához eljuttatott felvételi kérelmek alapján hozza meg döntését, melyről írásban értesíti a szülőt. A májusban történő beiratkozáskor a szülő már a felvételről szóló értesítés birtokában íratja be gyermekét a felvételt biztosító óvodába.

Beiratkozáskor abban az óvodában kell a szülőnek megjelennie, ahova felvételt nyert a gyermeke. A beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártya), a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát. Egyéb szükséges dokumentumok: a gyermek személyazonosító igazolványa, a gyermek TAJ kártyája.

A beiratkozás időpontja: 2023. május 10-11., melyről a fenntartó hirdetményt tesz közzé a saját honlapján, valamint közlemény vagy hirdetmény közzétételét kezdeményezi a fenntartásában működő óvodák honlapján, ennek hiányában a helyben szokásos módon.
Az óvodai jogviszony létesítésével kapcsolatban az óvoda vezetője által hozott döntés ellen a szülő a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutástól számított tizenöt napon belül eljárást indíthat. Az eljárást megindító kérelmet Százhalombatta Város jegyzőjének címezve, de a döntést hozó óvoda címére formanyomtatványon kell 1 példányban írásban benyújtani.

Az 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. § (9) bekezdése értelmében az életvitelszerű ott lakás az alábbi feltételek egyidejű fennállása esetén állapítható meg:
- ha a gyermek az ingatlant otthonául használja,
- ez a lakcím szerepel a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában a gyermek lakó- vagy tartózkodási helyeként az óvodai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta.
Amennyiben ez nem teljesül, úgy az óvodavezető jogosult felszólítani az óvodába jelentkező gyermek szülőjét, hogy az életvitelszerű körzetben lakás tényét a jogszabályi előírások szerint igazolja (a területileg illetékes védőnőtől származó, a védőnői ellátás igénybevételét igazoló nyilatkozat bemutatásával).

Az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésére az alapító okiratuk szerint valamennyi Százhalombatta Város Önkormányzata fenntartásában működő óvoda jogosult.
Százhalombatta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 98/2023. (III. 30.) önkormányzati számú határozata értelmében 2023. augusztus 31-ével a Százhalombattai Százszorszép Óvoda megszüntetésre kerül, így a 2023/2024. nevelési évtől kezdődően jelentkezést már nem fogad az intézmény.

Az alapító okirata szerint szerb nemzetiségi nevelést folytató óvoda Százhalombattán a Százhalombattai Pitypangos Óvoda Óvárosi Tagóvodája.

Az óvodába felvett gyermekek óvodai csoportba való beosztásáról a szülők és az óvodapedagógusok véleményének kikérése mellett az óvodavezető dönt.

http://www.battanet.hu/ovodak/
http://vcsgk.hu/bolcsode
http://www.battanet.hu

Százhalombatta, 2023. március 31.

Polgármesteri Hivatal
SZERVEZÉSI ÉS ÖNKORMÁNYZATI IRODA
 
Körzethatárok 2023. évben
Hirdetmény a beiratás időpontjáról
Jelentkezési lap
Tájékoztató a jelentkezésről és beiratásról
 

LEGFRISSEBB HÍREINK

 • Költészet napja óvodánkban

  Mindig nehéz feladat a költészet napját, annak jelentését közel hozni a gyerekekhez. Egy biztos, hogy az óvodás korú gyermekek számára a játékosság, és a versekhez fűződő érzelmi viszony kialakítása a legfontosabb.

  Tovább
 • Húsvét az óvodában

  A húsvéti készülődés az idén is a nagymamás, anyukás tojásfestéssel kezdődött.

  Tovább
 • Farsangolás, télűzés a Szivárvány óvodában

  Különösen várt esemény a gyermekek életében a farsangi időszak, melyet 2024 február 5-9 között ünnepeltünk az óvodánkban.

  Tovább
 • Tisztelt Szülők!

  Tájékoztatom Önöket, hogy Százhalombatta Város Önkormányzatának Képviselő testülete, Oktatási és Szociális Bizottsága 255/2023 (XI/27) határozata szerint, óvodánk 2024. július 22.- 2024. augusztus 16-ig zárva tart.

  Tovább

ESEMÉNYEINK

 • ÁPR

  18
  Szemészeti szűrés az iskolába készülők számára

 • ÁPR

  22
  A Föld világnapja

  Ez alkalomból a mai napon különböző játékokkal, versekkel, tevékenységekkel hívjuk fel gyermekeink figyelmét bolygónk, szülőföldünk szeretetére.

 • ÁPR

  22
  Zöld Nap délután

  Az újra hasznosítás jegyében. Várjuk a kézzel készült újrahasznosított anyagokból készült játékokat.

 • ÁPR

  30
  Majális

  A fiúk májusfát állítanak a lányoknak.

ELÉRHETŐSÉGEINK

Cím: 2440 Százhalombatta, Liszt Ferenc stny. 12.

Tel: 06-23/355-524

E-mail: szivarvany@battanet.hu

OM azonosító: 032789

Óvodaigazgató: Jagicza Zsuzsanna - 06-20/350-6114

Óvodaigazgató-helyettes: Némethné Tuba Brigitta

         

KAPCSOLAT